Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на пет жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 44063.6217.390, м. ?Могила”, с. Лозен, район ?Панчарево”, с възложител ?И ДЖИ АР ГРУП” ООД 02.12.2022
Инвестиционно предложение: ?Добавяне на нови отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), автомобилни катализатори, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” на обект с местоположение: гр. София, район ?Сердика”, поземлен имот с идентификатор 68134.505.2024, с възложител ?ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД” ЕООД 02.12.2022
Инвестиционно предложение: ?Изграждане на крайпътен търговски комплекс бензиностанция с газостанция, обслужваща сграда с магазин, ЗОХ и офиси, мотел със ЗОХ, КТП, санитарен контейнер, пречиствателно съоръжение с водоплътна изгребна яма, технологичен и противопожарен резервоар, паркинги и сондажен кладенец с дълбочина 80 м” в м. Сръбски азмак, р-н ?Панчарево”, СО, с възложител ?БУЛТАБ 2002” ЕООД 30.11.2022
Инвестиционно предложение за: ?Реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия: ВЛ 110 kV ?Мрамор” от подстанция ?Курило” до подстанция ?Костинброд”, с възложител ?Електроенергиен системен оператор” ЕАД 29.11.2022
Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I – 125 ?за производствени, складови и административни дейности и трафопост”, с. Волуяк, район ?Връбница”, с възложител ?ТАВИЛОГ” ЕООД 29.11.2022
Инвестиционно предложение: ?Обособяване на площадка за събиране и предварително съхранение на отпадъци от пластмаса, находяща се на ул. "Първа Българска Армия" № 2, район ?Сердика”, Столична община", с възложител ?ПРОФИЛИНК РИСАЙКЪЛ” ЕООД 28.11.2022
Инвестиционно предложение за: ?Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), изцяло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” в част от поземлен имот с идентификатор 68134.1506.62, район ?Искър”, Столична община, с възложител ?ЕКОТРАНС ГРУП 11” ООД 28.11.2022
Инвестиционно предложение за: ?Разширяване на съществуваща инсталация за рециклиране на отпадъци от термопластични пластмаси до получаване на гранулат и рециклиране, чрез производство на плочки, бордюри, тухли, керемиди и други елементи, с добавяне на мелница за отпадъчно стъкло и влагане на получения стъклен прах вместо пясък в горепосочените елементи”, район ?Кремиковци”, с възложител ?ДК СОФТРЕЙД” ЕООД 28.11.2022
Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на надземен етажен паркинг” в УПИ III, кв. 1, м. ?Гео Милев” и м. ?Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута” (поземлен имот с идентификатор 68134.703.1274), район ?Слатина”, Столична община, с възложител ?ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД 28.11.2022
Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип” в УПИ I – 518 ?за жилищно строителство и ТП”, кв. 15А, поземлени имоти с идентификатори 04234.6909.541, 04234.6909.542 и 04234.6909.553, кв. 15А, м. ?в.з Бункера – Разширение”, с. Бистрица, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?正规足球竞彩app ВИЛАС КЛУБ” АД 25.11.2022